menu   MENU

Kořenec GOLF and SKI RESORT

golf, kořenec, sokrates, ski

menu

Místní pravidla, pravidla užívání hřiště a evakuační plán

MÍSTNÍ PRAVIDLA

  1. Závady
   Závadou jsou orientační systémy (tabulky), systém značení hřiště, části závlahového systému (kryty, rozvody) na drahách a v okolí jamkoviště, kamenné značky, měřičské značky, zařízení pro čištění míčků, sochy, mostky, lavičky a odpadkové koše, sruby, umělé povrchy silnic a cest, ojedinělé kameny pevně usazené v poli (fervej i raf), kameny v bankrech (pohyblivá závada) a jednotlivé stromy opatřené kůlem. Cesta vlevo jamkoviště č.17 je závadou. Odvodňovací strouha podél cesty mezi jamkami 5/6, 7/8, 11/13 a 12/16 je její nedílnou součástí a je tedy závadou. Autové kolíky vnitřního autu vlevo na jamce č. 14 a vlevo na jamce č. 18 jsou pro hráče hrajícího jinou jamku nepohyblivou závadou.
  2. Půda v abnormálním stavu
   Půda v abnormálním stavu je vyznačena modrými kolíky. Dále i bez označení je to plocha bez souvislého travního porostu o minimální velikosti složeného výsledkového lístku na nízko střižených plochách (dráha a jamkoviště).
  3. Hranice hřiště
   Hranice hřiště jsou vyznačeny bílými kolíky na okraji cesty vlevo dráhy č. 1, na okraji lesa na drahách č. 2, 3, 4, 5 a 6 a za jamkovištěm č. 6, vpravo od dráhy č. 10 (okraj cvičné louky). Hranice hřiště tvoří stromořadí u státní silnice vpravo od dráhy č. 14 a za jamkovištěm č. 15, označené svislou bílou čárou. Vnitřní aut platí pro jamku č. 14 (vlevo) a pro jamku č. 18 (vlevo).
  4. Vstup na cvičnou louku
   Vstup na cvičnou louku je nebezpečný. Zvedání míče za hranicí hřiště činí hráč na vlastní zodpovědnost po náležitém pozorování cvičících hráčů.
  5. Orientační značení:
   Vzdálenosti 50, 100, 150, 200 jsou měřeny na přední okraj greenu.
  6. Etika:
   Neprovádějte cvičné švihy na odpalištích. Opusťte jamkoviště ihned po skončení hry. Vraťte vyseknuté drny na drahách, opravte stopy po dopadu míčku na jamkovištích a urovnejte stopy v bankru. Zákaz hry drivingovými míči pod pokutou 500 Kč. Dodržujte tempo hry (9 jamek – 2,5 hod.). Dbejte pokynů marshalla a zaměstnanců hřiště. Při nedodržení pravidel budete bez náhrady vykázáni z hřiště.

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ GOLFOVÉHO HŘIŠTĚ
I.

Všichni hráči na hřišti a uživatelé cvičné louky jsou povinni dbát pokynů pracovníků klubu a na požádání jsou povinni se prokázat dokladem o zaplacení hracích poplatků. V případě, že se neprokáží dokladem o zaplacení hracích poplatků, budou pracovníkem klubu okamžitě odvezeni z hřiště na recepci a bude jim účtován poplatek ve výši základního green fee, do jehož uhrazení nebudou na hřiště vpuštěni.

Členům klubu, kteří se před hrou nezaregistrují na recepci klubu, bude účtován poplatek ve výši základního green fee, do jehož uhrazení nebudou na hřiště vpuštěni a do jehož uhrazení bude u nich provedena blokace na serveru ČGF.

Celá sestava flightu musí být do startovního času zapsána jmenovitě.

Ve flightu mohou být maximálně čtyři hráči.

Hráč je povinen přesně dodržovat na recepci zarezervovaný startovní čas. Po 5minutovém zpoždění ztrácí nárok na rezervovaný čas.

II.

Časový limit pro hru je do 10. jamky 2:30 hodiny, do 18. jamky 5:00 hodin.

Časový limit je kontrolován MARSHALLEM, který při zdržování hry může, po opakovaném upozornění, flajt vyloučit ze hry bez nároku na vrácení green-fee.

Bez souhlasu pracovníka recepce nelze začít hru z jiného odpaliště, než z č. 1.

Všichni uživatelé areálu golfového hřiště jsou povinni dbát golfové etiky, tj. tj. neprovádět cvičné švihy na odpalištích s dotykem povrchu, (mimo odpališt), uhrabávat bankry, vypichovat stopy po míči na jamkovištích. Je zakázáno odhazovat nedopalky od cigaret na hřišti.

Je zakázáno hrát s cvičnými míči z Driving Range !!!

III.

Není dovolena hra v tričku bez límečku a bez rukávů, dovoleny jsou krátké kalhoty v délce těsně nad kolena, ženám trička bez límečku a bez rukávu, ale ne tzv. tílka. Zákaz vstupu na hřiště a cvičné plochy v jeans (džínách). Vypněte během hry na hřišti mobilní telefon, nebo alespoň vypněte hlasité vyzvánění. 

IV.

Je zakázáno volné pobíhání psů v areálu golfového hřiště. Je dovoleno brát psa na hřiště na vodítku. Na terase restaurace musí být psi uvázáni na vodítku. Do budovy klubu není dovoleno brát psa ani na vodítku.

Nedodržení pravidel užívání hřiště a cvičné louky bude bez výjimky sankcionováno peněžními pokutami od 500 Kč výše a v případě členů navíc kárným nařízením v souladu se stanovami SOGCC.

 

EVAKUAČNÍ PLÁN

Největším nebezpečím pro zdraví i život hráčů golfu je zásah bleskem na hřišti. Proto i náš klub přijímá taková opatření, aby tomuto nebezpečí zabránil. S ohledem na pravidlo 6 - 8 „Přerušení hry, obnovení hry“ bude uplatněn následující postup:

 1. Jestliže je hra přerušena „Soutěžním výborem“ z důvodu nebezpečné situace, nesmí hráči pokračovat ve hře až do doby, kdy „Soutěžní výbor“ nenařídí obnovení hry. Jestliže hráči právě hrají jamku, musí hru okamžitě přerušit a nesmí pokračovat. V případě neuposlechnutí je hráč diskvalifikován. Signálem pro okamžité přerušení hry z důvodu nebezpečné situace bude dlouhý zvukový signál sirénou. Hráči se odeberou co nejrychleji do nejbližšího úkrytu dle níže uvedené tabulky a to dle místa, kde se právě nachází.

  Jamky 1 - 10
  Jamka, Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  Odpaliště, Tee A A A A B C C C B
  Dráha, Fairway A A A B C C C C/B B/A
  Jamkovitě, Green A A A B C C C B A

  Jamky 11 - 18
  Jamka, Hole 10 11 12 13 14 15 16 17

  18

  Odpaliště, Tee A B C B B C C C B
  Dráha, Fairway A/B B/C B B B/C C C C/B B/A
  Jamkovitě, Green B C B C C C C B A


  Úkryt A – klubovna
  Úkryt B – srub u greenu jamky č. 8/12/17
  Úkryt C – srub u greenu jamky č. 5/7/16
 2. V případě přerušení hry pro nepříznivé, ale ne nebezpečné počasí – např. rozsáhlá návalová voda, silný vítr, hustá mlha, tma atd. bude přerušení hry oznámeno třemi přerušenými zvukovými signály sirénou, opakovaně. V tomto případě mohou hráči hru přerušit okamžitě, mohou také dohrát již započatou jamku (viz. pravidlo 6 - 8, b).
 3. Hra bude obnovena hned, jakmile to situace na hřišti dovolí. Signálem pro obnovení hry budou dva krátké zvukové signály sirénou, opakovaně.