menu   MENU

Kořenec GOLF and SKI RESORT

golf, kořenec, sokrates, ski

menu

AKTUALIZACE Provozního řádu golfového resortu v době trvání nouzového stavu

AKTUALIZACE Provozního řádu golfového resortu v době trvání nouzového stavu22
duben

V tomto článku se dozvíte nezbytné informace o provozu golfového resortu a hry na hřišti.

 

 

 

V souladu s opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR č. j. MZDR 16195/2020-1/MIN/KAN týkajícího se volného pohybu osob je s účinnosti od 20.4.2020 stanoveno, že zákaz volného pohybu osob se nevztahuje na venkovní sportoviště za splnění těchto podmínek:


•  nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry,
• společně sportují jen dvě osoby, s výjimkou členů domácnosti, popřípadě při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry,
•  nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce, včetně cesty za účelem tohoto sportování.

S ohledem na toto nově platné opatření se s účinností od 24.4.2020 ruší provozní řád, který platil ode dne 9.4.2020 a je nahrazen tímto novým provozním řádem.

 

PROVOZNÍ ŘÁD GOLFOVÉHO RESORTU V DOBĚ TRVÁNÍ NOUZOVÉHO STAVU

Rezervace hry:
• Hra bude povolena pouze těm osobám, které si předem zarezervují hrací čas, a to buď online na webových stránkách resortu nebo telefonicky
  ( číslo mobilu 731 478 974), případně můžete využít samoodbavení, které umožňuje aplikace Teetime.
V případě hry s doprovodem nebo Caddym je nutné tuto osobu rovněž přihlásit, aby byl dodržen maximální počet osob ve flightu.

Maximální počet osob ve flightu:
Pro stanovení maximálního počtu osob ve flightu je nutné vycházet z toho, že Ministerstvo zdravotnictví ČR vymezilo výjimku ze zákazu volného pohybu osob pouze za dodržení podmínky, že společně sportují jen dvě osoby, s výjimkou členů domácnosti, popřípadě při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry.

Je tak možné, aby v jednom flightu společně sportovaly maximálně 4 osoby, a to v následujících případech:
1) jde o osoby žijící v jedné domácnosti
2) jde o osoby samostatně individuálně sportující, je však nutné zachovat mezi sebou rozestupy nejméně 2 metry
3) jde o dvě skupiny společně sportujících osob, přičemž v průběhu hry nesmí docházet k výměně hráčů ve dvojicích a současně společně sportující dvojice musí od druhé dvojice zachovávat odstup minimálně 2 metry
4) jde o skupinu společně sportujících dvou osob za přítomnosti jedné nebo dvou dalších individuálně sportujících osob

Pro účely výkladu se za společně sportující osobu považuje i caddy hráče.

Výjimka: V případě, že společně sportují více než 4 členové jedné domácnosti je povolena přítomnost caddy nad stanovený počet 4 osob ve flightu, avšak vždy se uplatní obecné pravidlo golfu o maximálním počtu 4 hráčů ve flightu. Podmínka osob žijících ve společně domácnosti však v tomto případě musí být splněna u všech osob.

Přístup do areálu a na sportoviště:
• Příjezd do areálu na parkoviště je povolen nejdříve 15minut před startovacím časem v případě, že hráč nebude před hrou trénovat na cvičných plochách.
  Na parkovišti se nesmí vytvářet skupinky, platí limit maximálně dvou osob, s výjimkou členů jedné domácnosti. Parkoviště nelze považovat za sportoviště a vztahují se něj pravidla platící pro veřejně dostupné místo.
Hráči jsou povinni před započetím samotné hry nebo tréninku mít po celou dobu předepsanou ochranu obličeje a nosu, a to jak na parkovišti tak i při odbavení. Toto pravidlo platí i pro doprovázející osoby.
  Za sportoviště se pro účely výkladu tohoto pravidla považuje samotné golfové hřiště (počínaje odpalištěm jamky č. 1), driving range, putting green a chipping green. Pro ostatní plochy tak platí povinnost používat ochranu obličeje a nosu. Z hlediska bezpečnosti však nošení roušek na všech cvičných plochách doporučujeme.

Recepce a odbavení:
• Recepce bude umístěna ve startovacím domečku u odpaliště č. 1 - bude zde probíhat odbavení, přičemž hráči jsou povinni se před zahájením hry dostavit k odbavení. Při odbavení je rovněž možné zaplatit hrací fee, avšak pouze v hotovosti.
• Cena fee bude zvýhodněna 25% slevou ze základní sazby.
• Provozní doba recepce je od 7:50hod do 17:00 hod

Prodej drobného občerstvení:
Na startovacím domečku bude možné si zakoupit drobné občerstvení jako kávu Manuel, nealko nápoje, pivo v plechu, tatranky a jiné občerstvení (řízek do bagu, bageta, tortilla, atd. dle denní nabídky). Prodej bude probíhat přes výdejní okénko v souladu s opatřeními přijatými veřejnými orgány ČR. S občerstvením se prosím nezdržujte u startovacího domečku, konzumujte jej na hřišti nebo na cestě domu. V souladu s opatřením Ministerstva zdravotnictví platí, že pro konzumaci zakoupeného občerstvení je nutné se od výdejového okénka vzdálit minimálně na 10 metrů.
PLATBU LZE PROVÁDĚT POUZE V HOTOVOSTI.

Trénink na cvičných plochách:
Na putting greenu i chipping greenu může v jednom okamžiku trénovat více hráčů, avšak jsou povinni od sebe udržovat vzdálenost minimálně 2 metry. S ohledem na velikosti těchto cvičných greenů je počet současně trénujících omezen na 4 osoby pro každý green.
• Driving range bude otevřen. Na driving rangi může být v jednom okamžiku více osob , ale pouze za předpokladu, že bude dodržen rozestup minimálně  2  metry od další trénující osoby.
• Cvičné míče si můžete zakoupit na recepci na startovacím domečku - platba pouze v hotovosti.
• U automatu na míčky budou jednorázové rukavice, které hráč použije na manipulaci s kyblíkem.

Zázemí srubu, hotelu, kongresového sálu a restaurace:
• WC u kongresového sálu budou k dispozici. Všechny ostatní prostory budou UZAVŘENY.
• Mobilní WC bude k dispozici na jamce č. 5 (TOI TOI)

Buggy:

Pro pohyb po sportovišti a spojovacích plochách je možné využít buggy vozík. Vozík mohou současně používat maximálně dvě osoby. V případě pohybu po sportovišti není nutné mít nasazenou ochranu úst a nosu pouze v případě, že jde o osoby žijící v jedné domácnosti nebo jde o skupinu společně sportujících osob za předpokladu, že jsou od ostatních sportujících osob vzdáleny alespoň 2 metry. Ve všech ostatních případech je nošení ochrany úst a nosu povinné.

MIMO VÝŠE UVEDENÝCH PRAVIDEL JSOU VŠICHNI HRÁČI POVINNI DODRŽOVAT VEŠKERÁ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ VYDANÁ VLÁDOU ČR MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ ČR PRO POHYB OSOB NA VEŘEJNOSTI.

 

 

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA HRY

• Při hře je zakázáno vytahovat praporkovou tyč z jamky nebo se jí jakkoliv dotýkat. Výjimkou z tohoto zákazu je situace, kdy praporková tyč není v jamce vůbec (spadená tyč) nebo pokud v jamce není zčásti (vychýlená tyč). V takovém případě hráč smí tyč zvednout a vrátit do jamky nebo ji narovnat, avšak může tak učinit pouze s ochranou ruky (golfová rukavice apod.).
• Míč je dohraný, jakmile zasáhne vycpávku jamky nebo se o ni zastaví.• Na hřišti nebudou u bunkerů hrábě. Při hře z bunkru tak jsou hráči povinni místo uhladit buď nohou nebo holí.
Při hře jsou hráči povinni dodržovat od sebe vzdálenost alespoň 2 metry. To neplatí pro osoby, které sdílejí jednu domácnost nebo pro společně sportující osoby, avšak tyto osoby jsou povinny dodržovat vzdálenost minimálně 2 metrů od všech ostatních osob. V situaci, kdy není možné takovou vzdálenost dodržet jsou hráči a ostatní sportující osoby povinni nasadit si předepsanou ochranu úst a nosu. Při hře na jamkovišti tak doporučujeme, aby se hráči dohodli na tom, že jamku budou dohrávat postupně a nebudou tak současně vstupovat na jamkoviště.
Při zjištění porušení pravidel je pracovník provozovatele resortu oprávněn přistoupit k ukončení hry všech hráčů ve flightu, v němž k porušení došlo. Při ukončení hry jsou všechny osoby povinny neprodleně opustit areál provozovatele. V případě opakovaného porušení pravidel je provozovatel oprávněn osoby, jež se porušení pravidel takto dopustili, nevpustit do svého areálu.
• Všechny kolíky na hřišti, vyjma kolíků označujících hranici hřiště, jsou nepohyblivými závadami a je možné od nich využít úlevu v souladu s pravidly.
• Na hřišti jsou vyznačeny půdy v opravě. U každého z odpališť, kterých se to týká bude tabulka s informacemi. Prosíme o pečlivé pročtení a dodržování pokynů.

MIMO VÝŠE UVEDENÝCH PRAVIDEL JSOU VŠICHNI HRÁČI POVINNI DODRŽOVAT VEŠKERÁ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ VYDANÁ VLÁDOU ČR MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ ČR PRO POHYB OSOB NA VEŘEJNOSTI.