menu   MENU

Kořenec GOLF and SKI RESORT

golf, kořenec, sokrates, ski

menu

Přírodní park Řehořkovo Kořenecko

Řehořkovo Kořenecko je přírodní park v okrese Blansko.

Nedaleko města Boskovice v okolí obce Kořenec můžeme nalézt zalesněný masív dosahující místy přes 700 m n. m. Nazývá se Řehořkovo Kořenecko, a je vyhlášeno přírodním parkem od roku 2000 (původně 1992 jako oblast klidu). Nejvyšší vrchol je zde Paprč (vlevo od jamky č.4), který dosahuje 721 m n. m.

Řehořkovo Kořenecko se rozkládá na poměrně rozlehlém území, a to na území obce Benešov u Boskovic, Knínice u Boskovic, Kořenec, Okrouhlá, Šebetov a Vážany u Boskovic. Celkově se jedná o rozlohu 23,8 km². Posláním parku je uchovávání rozptýlených okrajů lesa zpevněných pásy křovin a trvalých travních porostů, včetně rostlin na hraničních liniích, současně s dobrou produkční a krajinotvornou funkcí.

Zastoupené chráněné území jsou Pavlovské mokřady a Horní Bělá a mezi chráněné rostliny patří Lýkovec jarní, Náprstník větší, Lilie zlatohlavá.

Přírodní rezervace Pavlovské mokřady

Pavlovské mokřady, které leží za hranicí našeho hřiště, jsou vyhlášeny jako zvláště chráněné místo v kategorii přírodní rezervace. Od první publikované zprávy o Pavlovských mokřadech si ale musely počkat téměř 50 let než byly vyhlášeny za chráněný přírodní výtvor. Jedná se patrně o největší vrchoviště nacházející se na území Drahanské vrchoviny, kde hloubka vrstvy rašeliny dosahovala až do 2 metrů. Rašelina se zde těžila už během druhé světové války a zřejmě i dříve pro palivové účely. Od sedmdesátých let je rašeliniště téměř vytěženo. A území odvodněno odvodňovacími kanály. Během těžby ale došlo k poměrným zásahům do ekologické stability celého území, zejména ze strany zemědělců. Jejich nadměrná těžba rašeliny a meliorace dokázala zničit celou řadu chráněných a ohrožených rostlin, které se od té doby dodnes na území nepodařila obnovit. Z důvodu silného zamokření se území nepodařilo úspěšně odvodnit, a tak alespoň některé části mají zachovaný mokřadní charakter. Jsou to spíše jen vlhké louky a porosty vrb a olší. Z vlastního vrchoviště se však zachoval jen nepatrný fragment velikosti několika desítek metrů čtverečních. Zbytek vytěžené plochy je porostlí bezkolencem rákosovitým a smrkem. Přesto se zde vyskytuje celá řada vzácných živočichů, především obojživelníků a plazů. Z chráněných druhů to je například zmije obecná, čolek horský, několik druhů skokanů, hnízdí zde také linduška říční. Z početné řady chráněných ohrožených druhů rostlin zde můžeme najít: upolín evropský, kosatec sibiřský, bříza pýřitá, mečík střechovitý, vstavač skvrnitý, vstavač májový, ďáblík bahenní, suchopýr úzkolistý, rosnatka okrouhlolistá, suchopýr pochvatý, vachta trojlistá, a celou řadu dalších.