menu   MENU

Kořenec GOLF and SKI RESORT

golf, kořenec, sokrates, ski

menu

VALNÁ HROMADA SOGCC DNE 13.6.2020

13
červen

 

 

VALNÁ HROMADA SOGCC 2020

 

Vážení řádní členové Sokrates Golf & Country Clubu z.s.,

 

dovolte, abychom Vás tímto pozvali na valnou hromadu Sokrates Golf & Country Clubu z.s., která se po uvolnění opatření souvisejících s pandemií koronaviru uskuteční v náhradním termínu v sobotu 13.6.2020 v 17:00 hodin v kongresovém sálu golfového resortu. 

 

 

Program jednání:

 

 • 1. Zahájení a úvodní slovo

  2. Volba orgánů VH

  3. Zpráva mandátové a volební komise

  4. Schválení programu

  5. Zpráva SR o činnosti v roce 2019

  6. Zpráva revizora za rok 2019

  7. Návrh rozpočtu pro rok 2020

  8. Informace o činnosti STK a TCM za rok 2019

  9. Informace kapitánů reprezentací za rok 2019

  10. Informace o hřišti

  11. Volba tří volených členů Správní rady

  12. Volba Revizní komise

  13. Závěr

 

Dle Stanov klubu SOGCC má právo se valné hromady zúčastnit, volit a hlasovat na ní řádný člen SOGCC, který v den konání valné hromady dosáhl 18 let věku. 

Do orgánů klubu může být v souladu se Stanovami volen řádný člen SOGCC, který má volební právo a který je domovským členem. 

Návrh kandidátky připraví správní rada klubu na základě návrhu členů klubu s volebním právem. Seznam těchto návrhů bude vyvěšen na webu klubu před konáním valné hromady. Aby mohl být kandidát na volební lístek zařazen, musí předem předložit písemné prohlášení, že se svou kandidaturou souhlasí. 

Volební návrhy je možno zasílat na adresu – klub@korenec-golf.cz

V případě, že se valné hromady nebudete moci zúčastnit, udělte prosím plnou moc některému ze členů klubu, který Vás na jednání zastoupí. Vzor plné moci naleznete v příloze nebo je možné jej stáhnout ZDE, případně bude možné si jej vyzvednout na recepci klubu.

V souladu se Stanovami spolku je pro zvolení členů Správní rady i členů Revizní a rozhodčí komise nutná nadpoloviční většina všech členů spolku s hlasovacím právem, a proto Vás prosíme, abyste se jednání Valné hromady zúčastnili v co největším počtu, ať už osobně anebo alespoň prostřednictvím plné moci. 


Těšíme se s Vámi na viděnou.

Sokrates Golf & Country Club, z.s.
Kořenec 174
680 01 Boskovice
Czech Republic

Tel: +420 516 467 504
www.korenec-golf.cz
zpět